Sale & Organizer เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและจัดงาน 

รายละเอียดงาน

 • นำเสนองานแสดงสินค้า งานอีเวนต์ และพื้นที่โปรโมชั่นต่อลูกค้า

 • สามารถติดต่อ พบปะลูกค้า ตามที่มอบหมาย

 • ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

 • ประสานงานกับ ผู้จัดการงานแสดงสินค้า 

 • เงินเดือนและค่าตอบแทน ตามยอดขายและเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • กล้าพูดคุย พบปะ นำเสนอ พื้นที่หรืองานต่อลูกค้า

Event Creative

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอรูปแบบงาน และ จัดทำเอกสาร Proposal

 • สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแก้ปัญหางานได้

 • มีทักษะทางด้านโปรแกรม Photoshop หรือ Power point

 • ผ่านประสบการณ์ทางด้านงาน Fair หรือ Event Road Show

 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง

 • อายุ 2 ขึ้นไป

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 

 • มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีความคล่องตัว

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และ ทันสมัย 

Marketing

รายละเอียดงาน

 • สามารถวางแผนการขาย กิจกรรม รายการส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ การตลาดได้เป็นอย่างดี

 • สามารถติดต่อ พบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอแผนการตลาดได้

 • ประสานงานกับผู้จัดการงานแสดงสินค้าและฝ่ายกิจกรรม

 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ หญิง

 • อายุ 23-28 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารการตลาด, กิจกรรมการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้

 • มีความคิดสร้างสรรค์และทันสมัย

PG, พนักงานขายสินค้าที่บูธ.

รายละเอียดงาน

 • สามารถเข้ารับการอบรมสินค้า เพื่อให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า ช่วยแนะนำและปิดการขาย

 • ทำงานประจำ หรือ พาร์ทไทม์

คุณสมบัติ

 • ทุกเพศ

 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยดี สุภาพ ขยัน และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสมัครงาน

กรุณาส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติและรูปถ่ายมาที่  อีเมล : thanayuth.mac@gmail.com  Hotline (+66)82-643 8555

บจก.แม็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ เลขที่ 468/8 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240